طراحی فروشگاه اینترنتی ایرانیان اسکین

طراحی فروشگاه اینترنتی پوست ایرانیان با نام IranianSkin توسط آوادیس انجام شد. در این فروشگاه کلیه المان های استاندارد فروشگاهی رعایت شده و تیم آوادیس برای این فروشگاه اینترنتی آرزوی موفقیت دارد.